ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
1. โครงสร้าง
         - กลุ่มอำนวยการ
         - กลุ่มบริหารงานบุคคล
         - กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
         - กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
         - กลุ่มพัฒนาการศึกษา
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร
         - ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค
         - ศึกษาธิการภาค 1
         - รองศึกษาธิการภาค 1
         - ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
3. หน้าที่และอำนาจ
        - ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค
        - คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
          ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
          เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
        - คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
          ที่ 1/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560
          เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
          (ยกเลิกเฉพาะข้อ 8)
        - ประกาศ ศธ.เรื่องการแบ่งหน่วยงาน
          ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค
          และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
          สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
 
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
         - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
         - แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563
 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
5. ข้อมูลการติดต่อ
          - ที่อยู่หน่วยงาน/แผนที่ตั้งหน่วยงาน
          - สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 บริเวณวงเวียนเทพสตรี
             ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000
            - โทรศัพท์ 0 3641 1157   
            - โทรศัพท์ 0 3641 2520
         - เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 1( www.reo1.moe.go.th)
         - e-mail : reo1lopburi@gmail.com

7. ข่าวประชาสัมพันธ์
         ข่าว /กิจกรรม
        - รวมกิจกรรมและผลการดำเนินงานไตรมาส 1
        - รวมกิจกรรมและผลการดำเนินงานไตรมาส 2

8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
9. facebook สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
 
         
                      Facebook
  สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)
 
แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน
10. แผนการดำเนินงานประจำปี
         - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
         - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
         - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน
           รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี         
 
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
         - คู่มือการจัดแผนยุทธศาสตร์
         - คู่มือการใช้ระบบการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1(RMSS)
         - คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้  Google Form REO1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
15. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่าย
           งบประมาณ รอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ.2564
         - รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง

18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
           ทรัพยากรบุคคล
         - โครงการพัฒนาบุคลากร
         - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
            จ้างเหมาบริการ
         - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
         - แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักภาพ
           บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
              แผนกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาบุคลากร
              แผนสร้างความผูกพันองค์กร สป.ศธ.
 
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
           ทรัพยากรบุคคล
 
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนา
           ทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษา
            ธิการภาค 1ประจำปีงบประมาณ 2564
         - รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน
            ศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
                 
30. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
 
32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
         - แผนการบริหารความเสี่ยง ศธภ.1
         - คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
33.การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
           ป้องกันการทุจริต
 
37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
         - โครงการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
         - รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศธภ.1
25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - แผนผังแสดงคู่มือการร้องเรียน
26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
           สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
            - โทรศัพท์ 0 3641 1157   
            - โทรศัพท์ 0 3641 2520
            - e-mail : reo1lopburi@gamil.com
            - facebook สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สายด่วนการศึกษา 1579
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
          - สายด่วน 1567
          - โทรศัพท์ 02-222-1141-55
          - โทรสาร 02-222-6838
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC)
          - สายด่วน 1111
          - E-mail : contact_1111@gcc.go.th
          - โทรศัพท์ 02 283-1270-84
          - โทรสาร 02 283 4525
          - E-mail : ccc@opm.go.th
 
27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         - การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 (ม.ท.ศ.)
         - คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
         - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปี 2564
 
39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
   
 
 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 บริเวณวงเวียนเทพสตรี  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000  โทรศัพท์ 0 3641 1157  โทรสาร 0 3641 2520
www.reo1.moe.go.th    / e-mail : reo1lopburi@gmail.com / facebook : www.facebook.com/osmie3