facebook rss sitemap


ผู้บริหาร ศธภ.๑

 

 

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค ๑

(ประวัติ)

 

ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐาน

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ค้นหาข้อมูล ศธภ.๑

เอกสารกลุ่มอำนวยการ PDF Print E-mail
Written by Dr.kLaNg   
Tuesday, 10 February 2015 13:46

                                          

                                           เอกสารเผยแพร่

                                            กลุ่มอำนวยการ

   *********************************************************

 

ปี ๒๕๖๑

 

        ๑. รายงานงบการเงินของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

             ๑.๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่.

                ๑.๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

                ๑.๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

                ๑.๔ มกราคม ๒๕๖๑ : คลิกที่นี่

 

     

 

 

ปี ๒๕๖๐

 

        ๒. รายงานงบการเงินของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

             ๒.๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ : คลิกที่นี่

             ๒.๒ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ : คลิกที่นี่

             ๒.๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ : คลิกที่นี่

             ๒.๔ มกราคม ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

             ๒.๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

             ๒.๖ มีนาคม ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

             ๒.๗ เมษายน ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

             ๒.๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

             ๒.๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

             ๒.๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

             ๒.๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่

             ๒.๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ : คลิกที่นี่ (เอกสารเพิ่มเติม : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 )

 

        ๑. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


         รายละเอียด : คลิกที่นี่

 

ปี ๒๕๕๙

 

       ๑. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มีความประสงค์จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถโดยสารที่มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณความจุกระบอกสูบรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 

        รายละเอียด : คลิกที่นี่

 

ปี ๒๕๕๘

 

       ๒. การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างปฏิบัติงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา

reo4-logo

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ มีความประสงค์จะทำการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อจ้างปฏิบัติงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔

 

อัตราค่าจ้างตำแหน่งละ ๑๑๑,๐๐๐.- บาท แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวัน และเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ต่อ ๑

 

รายละเอียดประกาศ คลิกได้ที่ :

      ๑) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างปฏิบัติงานราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

------------------------------------

 

       ๑. การสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง และ การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม

reo4-logo

 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง และ การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔  โดยวิธีสอบราคา  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ โดยได้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔   และ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องแก้วสุทธา  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔   


ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบสอบราคาได้ที่   กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ หรือเว็บไซต์ www.moe.go.th   หรือ  www.gprocurement.go.th หรือ www.reo4.moe.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดประกาศ คลิกได้ที่ :

      ๑) การสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ จำนวน ๑ แห่ง

      ๒) การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ จำนวน ๑ แห่ง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

------------------------------------

 

       ๒. ศธภ. ๔ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างปฏิบัติงานราชการในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ" จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท

 

58DataEntry

 

        ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างปฏิบัติงานราชการ ดังนี้

 

๑. ตำแหน่ง/เงินเดือน
    ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ" จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท

 

๒. ระยะเวลา/สถานที่รับสมัคร
    ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ ๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
    ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง  ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    ๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
    ๒) มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word , Excel , Power point (สามารถใช้งานได้คล่องแคล้ว รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต)
    ๓) มีร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ
    ๔) มีความขยัน อดทน สุภาพ เรียบร้อย
    ๕) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ
    ๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
    ๗) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
    ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ หรือ ส่วนราชการ หรือ หน่วยงาน อื่น ๆ
    ๙) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ หรือ พ้นโทษ หรือ พ้นระยะเวลาการรอลงโทษ หรือ รอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกิน ๕ ปี

 

๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
    ๑) สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
    ๒) สำเนาใบประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
    ๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
    ๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
    ๕) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป

 

๕. วิธีการคัดเลือก/ประกาศผล
    ๑) สอบปฏิบัติ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
    ๒) สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
    ๓) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔

 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ
    จัดทำ/จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑ ในรูปแบบ Electronic File ให้ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการวางแผน/ดำเนินงานของหน่วยงานผู้รับบริการ หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
    ๑) นำเข้าข้อมูลตัวชี้วัดรายจังหวัด ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานจาก สมศ. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดส่วนนักเรียนรัฐบาลต่อเอกชน สัดส่วนของนักเรียนสายสามัญต่อนักเรียนสายอาชีพ จำนวนผู้รู้หนังสือ อัตราการเข้าเรียนของประชาการวัยเรียน จำนวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน
    ๒) นำเข้าข้อมูลสารสนเทศ (EFA) ตามตัวชี้วัดที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดไว้
    ๓) จัดทำ/จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้าน ICT
    ๔) จัดทำรายงานสถิติการดำเนินงานต่าง ๆ ในรูปแบบเอกสาร หรือ รูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
    ๕) สืบค้นข้อมูลจากหน่วยงาน แหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ เพื่อนำมาทำเป็นสารสนเทศ
    ๖) ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการให้เกิดความประทับใจของผู้รับบริการตามความเหมาะสม
    ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๗. การทำสัญญาจ้าง
    ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘


<<- Download ->>
     - ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ 

 

 

 ****************************

 

ปรับปรุงข้อมูล เมื่อ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

12moe

policyPrayut

reform-moe

asean moe

1to1

utq

stu chanel

neis-moe


Copyright (C) 2014 Regional Education Office 1, All rights reserved. Designed by Dr.kLaNg

Best display on screen size : 1024 x 768 pixel [IE7 Up, FIREFOX, CHROME]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395 อีเมล phatsikar@gmail.com
เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte