facebook rss sitemap


ผู้บริหาร ศธภ.๑

 

 

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค ๑

(ประวัติ)

 

ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐาน

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ค้นหาข้อมูล ศธภ.๑

วิสัยทัศน์และพันธกิจ PDF Print E-mail
Written by Dr.kLaNg   
Saturday, 09 August 2014 22:43

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

*************************************

 

              สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้

 

วิสัยทัศน์ :

               ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค จากการบูรณาการสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๖๔

 

                   ขับเคลื่อน หมายถึง การกำหนดทิศทาง กำกับ ติดตาม ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

                   บูรณาการ หมายถึง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่

 

คำขวัญ :

               ศธภ.๑ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สำนักงานน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก สังคมประจักษ์คุณภาพงาน” 

 

พันธกิจ :

               ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

               ๒. สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่

               ๓. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

               ๔. พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ :

               ๑. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

               ๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

               ๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

               ๔. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

               ๑. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

               ๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค

               ๓. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

               ๔. ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

               ๕. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

               ๖. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

               ๑จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

               ๒. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาแบบบูรณาการ

               ๔. สนับสนุนการตรวจราชการกำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

               ๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

กลยุทธ์ :

               ๑. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

               ๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา

               ๓. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาคที่มีประสิทธิภาพ

               ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

               ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

               ๖. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาในพื้นที่

               ๗. พัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการในพื้นที่

               ๘. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในพื้นที่

               ๙. พัฒนาการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

               ๑๐. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร

               ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

               ๑๒. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทิศทางเดียวกัน

  

ข้อมูลเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

12moe

policyPrayut

reform-moe

asean moe

1to1

utq

stu chanel

neis-moe


Copyright (C) 2014 Regional Education Office 1, All rights reserved. Designed by Dr.kLaNg

Best display on screen size : 1024 x 768 pixel [IE7 Up, FIREFOX, CHROME]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395 อีเมล phatsikar@gmail.com
เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte