facebook rss sitemap


ผู้บริหาร ศธภ.๑

 

 

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค ๑

(ประวัติ)

 

ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐาน

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ค้นหาข้อมูล ศธภ.๑

ฐานข้อมูล-ศธภ.1 PDF Print E-mail
Written by Dr.kLaNg   
Saturday, 09 August 2014 22:44

                   

 ฐานข้อมูลสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 

*********************************************************

 

ชื่อฐานข้อมูล :

 

     1. กระบวนการหลักที่ 1 กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     2. กระบวนการหลักที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร (คลิกที่นี่)

 

     3. กระบวนการหลักที่ 3 กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     4. กระบวนการหลักที่ 4 กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     5. กระบวนการหลักที่ 5 กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     6. กระบวนการหลักที่ 6 กระบวนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤต และรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     7. กระบวนการหลักที่ 7 กระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     8. กระบวนการหลักที่ 8 กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     9. กระบวนการหลักที่ 9 กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     10. กระบวนการหลักที่ 10 กระบวนการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ (คลิกที่นี่)

 

     11. กระบวนการสนับสนุนที่ 1 กระบวนการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ (คลิกที่นี่)

 

     12. กระบวนการสนับสนุนที่ 2 กระบวนการพัฒนาบุคลากร (คลิกที่นี่)

 

     13. กระบวนการสนับสนุนที่ 3 กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก (คลิกที่นี่)

 

     14. กระบวนการสนับสนุนที่ 4 กระบวนการงานการเงิน (คลิกที่นี่)

 

     15. กระบวนการสนับสนุนที่ 5 กระบวนการงานบัญชี (คลิกที่นี่)

 

     16. กระบวนการสนับสนุนที่ 6 กระบวนการงานบริหารพัสดุ (คลิกที่นี่)

 

     17. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ (คลิกที่นี่)

 

     18. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) (คลิกที่นี่)

 

 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

 

12moe

policyPrayut

reform-moe

asean moe

1to1

utq

stu chanel

neis-moe


Copyright (C) 2014 Regional Education Office 1, All rights reserved. Designed by Dr.kLaNg

Best display on screen size : 1024 x 768 pixel [IE7 Up, FIREFOX, CHROME]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395 อีเมล phatsikar@gmail.com
เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte