facebook rss sitemap


ผู้บริหาร ศธภ.๑

 

 

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค ๑

(ประวัติ)

 

ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐาน

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ค้นหาข้อมูล ศธภ.๑

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ PDF Print E-mail
Written by Dr.kLaNg   
Monday, 18 August 2014 09:39

 

                    เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ

             กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

   **************************************************

 

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗

- ดาวน์โหลด ==> นโยบาย  , เอกสารแนบท้าย , คำสั่ง

 

           regulations2554                                  manual2557

        ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ                                   คู่มือการบริหารจัดการ

    ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ                          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

       ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

 

          reo4-logo                                          reo4-logo

          แบบจัดเก็บข้อมูลสถิติ                                       ประเภทสถานศึกษา

       ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                               แยกตามสังกัดที่มีสถานศึกษา

 

 

          reo4-logo                                          reo4-logo

     รหัสสถานศึกษาของทุกสังกัด                        รหัสสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี ๒๕๕๖

      ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔                             เปรียบเทียบระหว่าง สพฐ. กับ ศธ.

 

 

            2556-reo4-edu-plan-ststistics-pok                                 2557-reo4-edu-world-pok

        แผนพัฒนาสถิติสาขาการศึกษา                            สภาวการณ์การศึกษาไทย

       ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘                               ในเวทีโลก ปี ๒๕๕๗

 

 

            2556-reo4-edu-plan-ststistics-pok                                 2557-reo4-edu-world-pok

            สถิติการศึกษาฉบับย่อ                                      สถิติการศึกษาฉบับย่อ

              ประจำปี ๒๕๕๕                                                ประจำปี ๒๕๕๖

 

 

            2556-reo4-edu-plan-ststistics-pok                                 2557-reo4-plan4y57-60-pok

       สถิติการศึกษาของประเทศไทย                                แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

         ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖                                   (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

 

 

ปี ๒๕๕๘

 

แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 

๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น สพป. / สพม. / สศศ. ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนสังกัด อบต./อบจ./อปท. ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๓) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๔) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น กศน.จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๕) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๖) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับต่ำกว่าระดับ ป.ตรี (เตรียมอนุบาล-ม.6-ปวส.) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๗) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๘) สถาบันการพลศึกษา ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการพลศึกษาให้ใช้ไฟล์นี้ ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๙) สถาบันพระบรมราชชนก ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๑๐) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บฯ ==> .xls )

    สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี-ป.เอก) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ใช้ไฟล์นี้ในการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

 

๑๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา2554 ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

 

๑๒) คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

 

๑๓) คำอธิบาย ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

 

๑๔) แบบนำส่งข้อมูลสถิติทางการศึกษา ( ดาวน์โหลด ==> .doc , .pdf )

 

๑๕) คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้ดูแลระบบ ระดับจังหวัด (Province) ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

 

๑๖) คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้ดูแลระบบ ระดับสังกัด (Division) ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

 

๑๗) คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้ดูแลระบบ ระดับสถานศึกษา (School) ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

 

๑๘) เว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( คลิกที่นี่ )

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

12moe

policyPrayut

reform-moe

asean moe

1to1

utq

stu chanel

neis-moe


Copyright (C) 2014 Regional Education Office 1, All rights reserved. Designed by Dr.kLaNg

Best display on screen size : 1024 x 768 pixel [IE7 Up, FIREFOX, CHROME]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395 อีเมล phatsikar@gmail.com
เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte