facebook rss sitemap


ผู้บริหาร ศธภ.๑

 

 

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค ๑

(ประวัติ)

 

ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐาน

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ค้นหาข้อมูล ศธภ.๑

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา PDF Print E-mail
Written by Dr.kLaNg   
Monday, 11 May 2015 19:00

 

เอกสารเผยแพร่

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 ***********************************

 

 

==================

     เอกสาร ปี พ.ศ. 2561

==================

 

 

2560-reo1-dv-work-experience

รายงานการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 

2560-reo1-dv-work-experience

รายงานวิจัยการศึกษาการบริหารจัดการขยะของสถานศึกษา

ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 

2560-reo1-dv-work-experience

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา

การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 

2560-reo1-dv-work-experience

รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

 

2560-reo1-dv-work-experience

รวมองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงาน

การส่งเสริมการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ

ของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 

2560-reo1-dv-std-research

กรายงานผลการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 

2561-reo1-dv-red-cross

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดงานชุมนุม

ยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

2561-reo1-dv-ok-red-cross

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงาน

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

 

2561-reo1-dv-bd-scout

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

 

 

==================

     เอกสาร ปี พ.ศ. 2560

==================

  

 

2560-reo1-dv-reconcile

รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

 

2560-reo1-dv-youth-vec

รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาเยาวชนอาชีวะ

ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

2560-reo1-dv-work-experience

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ

(Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 

2560-reo1-dv-std-research

การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริม

ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ตามโครงการค่ายเยาวชน

คนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม  ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)

 

2560-reo1-report-YouthCamp-NewValues

รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชน

คนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

2660-reo1-dv-report-happyfamily

รายงานผลการดำเนินโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

2557-report-str-edu-for-asean-pok

รายงานการติดตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน

คนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

 

 

==================

     เอกสาร ปี พ.ศ. 2559

==================

 

2557-report-str-edu-for-asean-pok

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดงาน

ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค 1)

ประจำปี 2559

  

 2559-reo1-dv-report-YouthCamp-NewValues

รายงานผลการโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

2557-report-str-edu-for-asean-pok

รายงานการศึกษาความต้องการจำเป็น

ในการอบรมพัฒนาของครูในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

 

**********************

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4


เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


*******************


 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ในพื้นเขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมในการเป็นพลเมืองอาเซียน


 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จึงประกาศรายละเอียดในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

1. คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
        1.1 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่ 4 - 5 และ ระดับ ปวช. 1 - 2 ในสังกัด สพฐ. สช. และ สอศ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1
        1.2 ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความพร้อม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
        1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการทากิจกรรม ตามที่กาหนดไว้ในประกาศฯ ข้อ 2
        1.4 นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งทีม ทีมละ 5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

 

2. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
        2.1 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นใบสมัครโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
        2.2 กำหนดส่งใบสมัครพร้อมเรียงความและโครงการ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
        2.3 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่        http://www.reo4.moe.go.th

 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
        1) ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (คลิกที่นี่ ==>  pdf)
        2) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   (คลิกที่นี่ ==>  docx)
        3) ตัวอย่างโครงการ  (คลิกที่นี่ ==> pdf  ,  docx)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2559

 

 

==================

     เอกสาร ปี พ.ศ. 2558

==================

 

        ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง ขอขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ประจำปี 2558 จากกำหนดส่งผลงานเดิมในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วย 1) การประกวดเรียงความ 2) การประกวดวาดภาพ และ 3) การประกวดร้อยกรอง รายละเอียดดังไฟล์แนบ (คลิกที่นี่)

 

        ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี  เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ประกอบด้วย  1) การประกวดร้องเพลง  2) การประกวดเล่าเรื่องภายใต้ "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ประจำปี 2558"  สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2558 ทางอีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   สถานที่แข่งขัน คือ ณ โรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ( 1. ใบสมัครประกวดร้องเพลง => คลิกที่นี่ , 2. ใบสมัครประกวดเล่าเรื่อง => คลิกที่นี่ )

 

        ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  เรื่อง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558  ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการจัดทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบได้มีเวทีในการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ทดสอบ คือ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี  รายละเอียดดังไฟล์แนบ (คลิกที่นี่)

 

 

        รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ประจำปีงบประมาณ  2558 รายละเอียดดังไฟล์แนบ (คลิกที่นี่)

 

2557-report-str-edu-for-asean-pok

รายงานผลโครงการลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชา

เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา

พระประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

2557-reo4-reportwork-pok

รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชน

คนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ทูตเยาวชนสันติภาพ รุ่นที่ 2

พระนครศรีอยุธยา ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

2558-reo4-action-plan-pok

รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน

ที่เป็นเลิศของครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1

 

2558-reo4-action-plan-pok

สรุปผลการดำเนินโครงการทดสอบทักษะ

การใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558

 

 

==================

     เอกสาร ปี พ.ศ. 2557

==================

 

2557-report-str-drive-strategic-reo4-pok

รายงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

(กรณีผู้ขอเข้ารับการพัฒนาที่มีผลการประเมินด้านที่ 3

[ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่] ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด)

 

2557-report-str-edu-asean-reo4-pok

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้

สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

และการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้

จาก Best Practice ของเครือข่ายแกนนำคุณภาพ

 

2557-report-str-edu-for-asean-pok

รายงานผลโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“วิชาช่วยผู้ประสบภัย” ประจำปี 2557

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

2557-reo4-reportwork-pok

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

"ไปเรียนปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2557

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

2557-report-str-edu-for-asean-pok

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

“ค่ายเยาวชนคนใหม่ใจคุณธรรม”

ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

2557-reo4-reportwork-pok

รายงานผลโครงการ "ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนา

บรรพชาภาคฤดูร้อน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา

พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

2557-report-str-edu-for-asean-pok

รายงานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ในเขตตรวจราชการที่ 1

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2557

 

12moe

policyPrayut

reform-moe

asean moe

1to1

utq

stu chanel

neis-moe


Copyright (C) 2014 Regional Education Office 1, All rights reserved. Designed by Dr.kLaNg

Best display on screen size : 1024 x 768 pixel [IE7 Up, FIREFOX, CHROME]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395 อีเมล phatsikar@gmail.com
เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte