facebook rss sitemap


ผู้บริหาร ศธภ.๑

 

 

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค ๑

(ประวัติ)

 

ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐาน

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ค้นหาข้อมูล ศธภ.๑

เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล PDF Print E-mail
Written by admininspect   
Tuesday, 25 November 2014 08:49

                                          เอกสารเผยแพร่

                           กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

   *********************************************************

 

เอกสารรายงาน ประจำปี 2561

cover2-61 001

         รายงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561) เป็นการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2561-01-cover pracharath2561

         รายงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ

2561-09-10-cover edureport

รายงานโครงการติดตามและประเมินผลภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

00-book1-2561

 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ปี 2560

 

13. รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ในเขตตรวจราชการที่ 1

         1. รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ในเขตตรวจราชการที่ 1

             รายละเอียด ==> reo1-new คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

12. รายงานสรุปผลติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         1. สรุปผลติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

             รายละเอียด ==> reo1-new คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

11. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         1. สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

             รายละเอียด ==> reo1-new คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

10. รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560

         1. รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร

             รายละเอียด ==> reo1-new คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

9. แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2560

         1. แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (ขพฐ.1) ==> คลิกที่นี่ :  .docx

         2. แบบเก็บข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายฯ (ขพฐ.)==> คลิกที่นี่ :  .docx

         3. คำอธิบายแบบเก็บข้อมูลฯ (คำอธิบาย) ==> คลิกที่นี่ :  .docx

 

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 

 

8. แบบติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                  

         1. แบบติดตามและรายงานฯ ==> คลิกที่นี่ :  .docx

             ทั้งนี้ ศธจ. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบติดตามและรายงานผลฯ และสรุปภาพรวมจังหวัดตามแบบดังกล่าว และจัดส่งให้ ศธภ.1 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (เดิมกำหนดส่งภายใน 10 สิงหาคม 2560)

          == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 

 

 

7. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560                                  

         1. แบบรายงานตรวจ - ศธจ. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         2. แบบรายงานตรวจ - ศกศ. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         3. แบบรายงานตรวจ - สพม. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         4. แบบรายงานตรวจ - สพป. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         5. แบบรายงานตรวจ - สอศ. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         6. แบบรายงานตรวจ - กศน. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         7. แบบรายงานตรวจ - สช. ==> คลิกที่นี่ :  .doc

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 

6. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560                                   

         1. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

 

 

5. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560                                   

         1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

 

4. แบบสอบถามข้อมูลการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

           รายละเอียด : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ขอความกรุณาให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ โปรดกรอกข้อมูลส่งแบบสอบถามข้อมูลการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (คลิกที่นี่ ==> ดังแนบ)

 

3. แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด :

    1. แผนปฏิบัติการฯ ==> pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

 

 

2. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้ส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 164/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่เป็นจุดเน้นพิเศษเพื่อเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1 ที่ได้นำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นั้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีแนวทางปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการในทิศทางเดียวกัน จึงขอเชิญท่านและผู้รับผิดชอบการตรวจราชการของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้นแห่งละ 2 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางจากต้นสังกัด ส่วนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เบิกจากผู้จัดประชุม

 

รายละเอียด :

    1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม ==> pdf

    2. แบบตอบรับ ==> docx

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

 

1. แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1/2560                                             

         1. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf , .docx 

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

 

ปี 2559

 

11. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559                                   

         1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 22 กันยายน 2559

 

10. รายชื่อสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ (BEST PRACTICE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

         1. รายชื่อสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ (BEST PRACTICE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 22 กันยายน 2559

 

9. รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขตตรวจราชการที่ 1                                   

         1. รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขตตรวจราชการที่ 1

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 9 กันยายน 2559

 

8. สรุปผลการการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                           

         1. สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

            รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : ( บทสรุปผู้บริหาร , รายงานฉบับเต็ม )

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่  9 กันยายน 2559

 

7. รายงานการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง                                             

         1. รายงานการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่องของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : ( บทสรุปผู้บริหาร , รายงานฉบับเต็ม )

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่  26 สิงหาคม 2559

 

6. แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2/2559                                             

         1. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf , .docx 

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่  6 กรกฎาคม 2559

 

5. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

         1. แบบรายงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (สพฐ.) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         2. แบบรายงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ.) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         3. แบบรายงานโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ TEPE Online (สพฐ.) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         4. แบบรายงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สอศ.) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         5. แบบรายงานโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (สอศ.) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559

 

4. รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขตตรวจราชการที่ 1

         1. รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขตตรวจราชการที่ 1

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ :.pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 11 เมษายน 2559

 

3. แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

         1. แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf 

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

 

2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

         1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2558

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf 

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

 

1. แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1/2559 

         1. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf , .docx 

          == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 21 มกราคม 2559

 

ปี 2558

 

8. รายงานผลการตรวจราชการ งวดที่ 2/2558

             2558-reo4-inspector-1-pok

 รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ

งวดที่ 2/2558 ประจำปี งปม. พ.ศ. 2558 

           เขตตรวจราชการที่ 1

   

7. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2558

         1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2558 ( คลิกที่นี่ : .pdf )

 

 

6. แบบรายงานการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                                         

       1. แบบรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย รอบที่ 2 Monitoring/Evaluation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( คลิกที่นี่ : .pdf , .doc )

       2. แบบรายงานการตรวจราชการ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัด ( คลิกที่นี่ : .pdf , .docx )

       3. แบบรายงานการตรวจราชการ สังกัด สพฐ. (สพป. เขต 1-2 / สพม. เขต 3-4) ( คลิกที่นี่ : .pdf , .docx )

       4. แบบรายงานการตรวจราชการ สังกัด สช. ( คลิกที่นี่ : .pdf , .docx )

       5. แบบรายงานการตรวจราชการ สังกัด อศจ. ( คลิกที่นี่ : .pdf , .docx )

         == > ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558

 

5. แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

       1. หนังสือนำส่งถึงหน่วยงาน คลิกที่นี่ : .pdf )

       2. แบบติดตามฯ โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (สพฐ.) คลิกที่นี่ : .pdf , .doc )

       3. แบบติดตามฯ โครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (สพฐ.) คลิกที่นี่ : .pdf , .doc )

       4. แบบติดตามฯ โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ (สพฐ.) คลิกที่นี่ : .pdf , .doc )

       5. แบบติดตามฯ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียม (สอศ.) คลิกที่นี่ : .pdf , .doc )

       6. แบบติดตามฯ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center (สอศ.) คลิกที่นี่ : .pdf , .doc )

       7. แบบติดตามฯ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กศน.) คลิกที่นี่ : .pdf , .doc )

         == > ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

4. รายงานผลการตรวจราชการ งวดที่ 1/2558

             2558-reo4-inspector-1-pok

 รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ

งวดที่ 1/2558 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) 

           เขตตรวจราชการที่ 1

 

3. แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      1. แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( คลิกที่นี่ : .pdf )

               

2. กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 1/2558 

       1. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : กำหนดการ/แผนปฏิบัติการตรวจราชการ (งวดที่ 1) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอนันต์  ระงับทุกข์) การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่ : .pdf )

       2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2 มีนาคม 2558 กำหนดการ/แผนปฏิบัติการตรวจราชการ (งวดที่ 1) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอนันต์  ระงับทุกข์) การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่ : .pdf )

       3. จังหวัดสระบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2558 กำหนดการ/แผนปฏิบัติการตรวจราชการ (งวดที่ 1) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอนันต์  ระงับทุกข์) การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่ : .pdf )

       4. จังหวัดปทุมธานี วันที่ 10 มีนาคม 2558 กำหนดการ/แผนปฏิบัติการตรวจราชการ (งวดที่ 1) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอนันต์  ระงับทุกข์) การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่ : .pdf )

 

1. แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1/2558   

       1. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ สพม., สพป. และ สช. คลิกที่นี่ : .pdf , .docx )

       2. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ อศจ. คลิกที่นี่ : .pdf , .docx )

       3. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ กศน. จังหวัด คลิกที่นี่ : .pdf , .docx )

 

  

ปี 2557

                                                               

         1. สรุปรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เขตตรวจราชการที่ 1 คลิกที่นี่ : .pdf )

        2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เขตตรวจราชการที่ 1 คลิกที่นี่ : .pdf )

 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

 

12moe

policyPrayut

reform-moe

asean moe

1to1

utq

stu chanel

neis-moe


Copyright (C) 2014 Regional Education Office 1, All rights reserved. Designed by Dr.kLaNg

Best display on screen size : 1024 x 768 pixel [IE7 Up, FIREFOX, CHROME]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395 อีเมล phatsikar@gmail.com
เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte