facebook rss sitemap


ผู้บริหาร ศธภ.๑

 

 

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค ๑

(ประวัติ)

 

ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐาน

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ค้นหาข้อมูล ศธภ.๑

เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา PDF Print E-mail
Written by admin   
Tuesday, 25 November 2014 08:35

                                          เอกสารเผยแพร่

                                   กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

   *********************************************************

 

ปี 2561

 

               ปกอตลกษณ

รายงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ 

               ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

 

 

              ปกภาคกลาง                                                              

              รายงานข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาภาค (ภาคกลาง)

 

 

ปก                                        ปกแผน

   รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                          แผนปฏิบัติราชการประจำ

  ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ                      ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

 

 

 

 

ปี 2560

 

 

                 2558-reo4-action-plan-pok                                         

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา           

           (พ.ศ. 2562-2565) ภาค 1

 

                 2558-reo4-action-plan-pok                                        2558-reo4-action-plan-pok     

       การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1           

    ของพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1    (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

                 2558-reo4-action-plan-pok                                        2560-reo1-info-edu     

       ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560               ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา           

                                                                         สำนักงานศึกษาธิการภาค 1                         

  

                 2558-reo4-action-plan-pok                                        2558-reo4-action-plan-pok     

       ข้อมูลสถิติการจัดการเรียนการสอน            รายงานสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูป           

  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559             การศึกษาสู่การปฏิบัติของ ศธภ.1           

        ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่  1                          

                                                                

                 2560-reo1-report-onet58-small                                        2560-reo1-diary-y2560

            รายงานสถิติและสารสนเทศ                         ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

      สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                 ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

                                                                               ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

                 2558-reo4-action-plan-pok                                        2560-reo1-plan-y60-pok

     รายงานข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา                               แผนปฏิบัติราชการ 

                  ปีการศึกษา 2558                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         สำนักงานศึกษาธิการภาค 1                               ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

                                                                  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

                 2560-reo1-report-onet58-small                                        2560-reo1-diary-y2560

         รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 ทำเนียบหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษา 

            O-NET ปีการศึกษา 2558                              กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ฉบับย่อ)                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ปี 2559

 

                 2558-reo4-action-plan-pok                                        2559-reo1-report-run-strategic-pok

                  แผนปฏิบัติราชการ                                      รายงานผลการดำเนินงาน

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559               การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

            สำนักงานศึกษาธิการภาค 1                       เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่

        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)

                                                                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  

                 2559-reo1-development-plan-2560-2564-pok                                        2559-reo1-info-asean-pok

             แผนพัฒนาการศึกษาภาค                            ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา

                 (พ.ศ. 2560-2564)                             เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

            สำนักงานศึกษาธิการภาค 1                            ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

              (เขตตรวจราชการที่ 1 /

        กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1)

 

                 2556-reo4-onet-pok                            2559-reo1-sch-small-all

ทำเนียบหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษา               ข้อมูลสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา

    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1                             “โรงเรียนขนาดเล็ก” สังกัด สพป. 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีการศึกษา 2559

 

 2559-reo1-sch-small-nonthaburi                   2559-reo1-sch-small-pathumthani

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา                 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา

“โรงเรียนขนาดเล็ก” สังกัด สพป. นนทบุรี              “โรงเรียนขนาดเล็ก” สังกัด สพป. ปทุมธานี

              ปีการศึกษา 2559                                                 ปีการศึกษา 2559

 

 2559-reo1-sch-small-ayutthaya                   2559-reo1-sch-small-saraburi

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา                 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา

    “โรงเรียนขนาดเล็ก” สังกัด สพป.                      “โรงเรียนขนาดเล็ก” สังกัด สพป. สระบุรี

  พระนครศรีอยุธยา  ปีการศึกษา 2559                                    ปีการศึกษา 2559

 

                 2559-reo1-report-onet-y58                                        2559-reo1-sch-small-all

       รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ               ข้อมูลสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา

   ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)              กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1     

         กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1                                    ปีการศึกษา 2559

             ประจำปีการศึกษา 2558  

 

                 2559-reo1-report-onet-y58                                                  

   รายงานการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

    (best practices) ในการจัดกิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

 

ปี 2558

 

                 2556-reo4-onet-pok                                        2556-reo4-onet-pok

        รายงานผลการศึกษาตัวชี้วัดไอซีที                  ทำเนียบหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษา

   ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง                   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

   ตอนบน 1 ในสถานศึกษาระดับการศึกษา                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     ขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

              ประจำปีการศึกษา 2557

 

                 2556-reo4-onet-pok                                        2556-reo4-onet-pok

   ข้อมูลสารสนเทศและสถิติทางการศึกษา                รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

      กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1                              ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

          ประจำปีการศึกษา 2557                        กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีการศึกษา 2557

 

                 2558-reo4-action-plan-pok                                        2557-report-str-drive-strategic-reo4-pok

                 แผนปฏิบัติราชการ                                รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                  ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าสู่ประชาคม

            สำนักงานศึกษาธิการภาค 4                   อาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

 

                 2558-reo4-action-plan-pok 

       รายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

                 ระดับภาคการศึกษา

            สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

         (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1)

                 พ.ศ. 2560 - 2569

 

 

ปี 2557

 

                 2557-report-str-drive-strategic-reo4-pok                                        2557-report-str-edu-asean-reo4-pok

         รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                         รายงานการศึกษาความสำเร็จ

    กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคม         ของการพัฒนาการศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคม

 อาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1       อาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี)   (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี)

 

                 2557-report-str-edu-for-asean-pok                                        2557-reo4-reportwork-pok

               รายงานการศึกษาเรื่อง                                   รายงานผลการดำเนินงาน

       การศึกษาความสำเร็จของการพัฒนา                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

    การศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

                 2556-reo4-onet-pok   

         รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

                  ปีการศึกษา 2556   

         กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

 

 

 ปี 2556

 

                 2556-reo4-onet-pok                                        2556-reo4-onet-pok

   รายงานผลการประชุม กก.บริหารข้อมูลฯ           คู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

        กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1                   เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ศึกษาในการก้าวสู่

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                       ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษา

 

                 2556-reo4-onet-pok   

 คู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

   เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ศึกษาในการก้าวสู่   

       ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา 

  

 

ปี 2555

 

                 2555-reo4-report-str-drive-strategic-reo4-pok 

      โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 

    เพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4

  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560

 

 

 

12moe

policyPrayut

reform-moe

asean moe

1to1

utq

stu chanel

neis-moe


Copyright (C) 2014 Regional Education Office 1, All rights reserved. Designed by Dr.kLaNg

Best display on screen size : 1024 x 768 pixel [IE7 Up, FIREFOX, CHROME]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395 อีเมล phatsikar@gmail.com
เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte